Structuur Stichting Wijkraad IJpelaar Overakker

 
 
Organisatievorm
Stichting. Ideologisch en politiek neutraal.

Adres:
Postbus 4804
4803 EJ Breda.
Bezoekadres:
Ter Merwestraat 2
Breda

Grenzen van het gebied (ten tijde van oprichting 1998)
IJpelaar: Mathenessestraat - Loevesteinstraat - Bavelse Lei - Bavelselaan – Overakkerstraat
Overakker: Overakkerstraat – Bavelselaan – Valentijnlaan - Allerheiligenweg

Ontstaansgeschiedenis
De Stichting Wijkraad IJpelaar Overakker is ontstaan, nadat allerlei verenigingen (bewonersorganisaties, sportverenigingen, jeugdverenigingen, winkeliersvereniging e.d.) zijn aangeschreven. Uit hun achterbannen zijn mensen gekomen die samen de wijkraad hebben gevormd.

Leden
(Momenteel) 11 vrijwilligers, aangemeld, niet gekozen, vormen het algemeen bestuur. De leden zijn in werkgroepen onderverdeeld.

Bestuur
Onderling gekozen uit de leden zijn een voorzitter, (1e en 2e) secretaris en penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur.

Financiën
Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Breda (gebaseerd op een activiteitenplan).

Doel/Functie
De wijkraad heeft tot doel het algemeen belang van de (betreffende) wijken en haar bewoners te behartigen, in wisselwerking met die bewoners (artikel 2, lid 1 Statuten). Onder behartiging van het algemeen belang wordt mede verstaan de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van de wijken, alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van de wijken behouden blijven.

Verantwoording
Inhoudelijk formeel aan niemand, behoudens financieel naar gemeente Breda.


Belangenbehartiging
De belangenbehartiging c.q. uitvoering van activiteiten geschiedt door middel van werkgroepen/activiteitengroepen in overleg met de wijkraad. Een werkgroep/activiteitengroep is elke groep mensen die uit wijkbewoners bestaat en zich bezighoudt met bepaalde werkzaamheden
t.b.v. een groep of categorie wijkbewoners. Haar activiteiten moeten binnen de doelstelling van de wijkraad vallen en zij moet als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.
Te behartigen belangen:
- wonen
- woonomgeving (o.a. stadsbeheer)
- infrastructuur (aanleg en onderhoud)
- verkeer
- veiligheid woonomgeving
- buurtvoorzieningen ( winkels, scholen, speelvoorzieningen, enz.)
- bereikbaarheid
- cultuuraanbod ( wijkactiviteiten)

In de wijkraad IJpelaar Overakker wordt niet gewerkt met “vertegenwoordiging” vanuit wijken of buurten (het “statisch model”). Er is veel meer sprake van “dynamische” werkgroepen die onderwerpen behartigen die alle buurten en wijken aangaan en eenieder uit de wijk(en) kan daarin zitting nemen. Het democratisch gehalte van de wijkraad is niet zozeer afhankelijk van de evenredige vertegenwoordiging van de wijken in de raad, maar van de mate waarin de werkgroepen kunnen steunen op een achterban (uit de wijken) en de communicatie en overleg met die achterban. Vanzelfsprekend wordt er wel naar gestreefd dat in het bestuur personen uit alle wijken zitting hebben.

Werkgroepen
Werkgroepen worden ingesteld voor onderwerpen die specifieke aandacht vragen en worden opgeheven als die aandacht niet meer nodig is c.q. de werkzaamheden gereed zijn. Momenteel zijn er de volgende werkgroepen:
a. Structuurvisie IJpelaar
b. Verkeersveiligheid Zwijnsbergenstraat/Marialaan
c. Verkeer (algemeen) IJpelaar Overakker
d. Geschikt wonen voor iedereen
e. Politie/veiligheid
f. Wateroverlast
g. Hart voor je buurt, Buurtbudgetten
Vanuit de werkgroep Structuurvisie IJpelaar worden, al naar gelang de actualiteit, ad hoc activiteiten gestart, zoals m.b.t. de verhuizing van JEKA en t.z.t. de woningbouwplannen aan de Loevesteinstraat en de uitbreiding van winkelcentrum De Burcht.
In het verleden zijn er werkgroepen geweest m.b.t. groenstructuur in de wijk, activiteiten t.b.v. jeugd en allochtonen in de wijk.

Achterban
Bewoners van bovengenoemde wijken


Communicatie
Intern
Maandelijks een plenaire vergadering van het algemeen bestuur. Agendapunten worden eventueel door werkgroepen voorbereid. Besluitvorming vindt plenair plaats.
Communicatie met achterban
- uitgave wijkkrant (huis aan huis)
- leden met de wijkbewoners
- algemene jaarvergadering wijkraad
- ad hoc contacten met organisaties in de wijk: scholen, verenigingen, bewonersorganisaties, winkeliers, huurders, sport, enz.

Communicatie met gemeente Breda
- 2 x per jaar gesprekken met politieke partijen (in voorjaar Kadernota, in najaar Begroting)
- periodieke contacten met vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten

Verdere informatievoorziening
- Mededelingen gemeente Breda
- Artikelen in dagblad BN/De Stem
- Het stadsblad
- Huis aan huis bladen
- Verenigingen in de wijk
- Bewonersorganisaties
- Woningbouwverenigingen
- Politie (wijkagent)
- Gesprekken met bewoners
- Leden vanuit hun deelname aan andere verenigingen (Geschikt Wonen, SWOB, VAC, Vertizontaal)
- Andere wijkraadsleden
- Netwerk leden