Prioriteiten wijkraad IJpelaar-Overakker

 

Wonen algemeen:
In de Structuurvisie voor de wijkraad IJpelaar/Overakker wordt aangegeven dat er extra zal worden gebouwd voor ouderen, dat er ouderen uit de wijk kunnen doorstromen en zo nieuwe instroom (jongeren) kan worden gerealiseerd. De wijkraad is het hiermee van harte eens, maar vraagt zich af of de gemeente wel beschikt over de instrumenten om dat te bevorderen (immers: met invoering van het “woonloket” geldt: wie het langst staat ingeschreven krijgt de woning toegewezen)?

Voorzieningen in de wijk:
Als gevolg van de realisatie van de wijk Nieuw Wolfslaar zal de druk op de voorzieningen in IJpelaar fors toenemen. Niet alleen zullen de voorzieningen in de wijk daarop moeten worden aangepast, maar zal ook een goede oplossing moeten worden gezocht voor de toename in (auto)verkeer, alsmede voor voldoende parkeergelegenheid en adequate langzaam verkeersroutes vanuit de nieuwe wijk naar IJpelaar.

Onderzoekszone intensivering Loevesteinstraat:
Aan de Loevesteinstraat (locatie garage Iriks, locatie Laurentius en locatie garage Rüttchen) zal een flink deel van de benodigde nieuwe woningen worden gerealiseerd. De wijkraad vraagt aandacht voor een zodanige inpassing van de voorgenomen nieuwbouw, dat deze passend is bij het specifieke karakter van de Valkenierslaan, Loevesteinstraat en Mathenessestraat.

Voorzieningen voor jongeren:
In de Structuurvisie wordt geconstateerd dat er geen specifieke jongerenruimte in de wijk is. De wijkraad vindt dit inderdaad een groot gemis. Specifieke accommodatie voor (opgroeiende) jongeren in de wijk is van groot belang. Daarmee wordt niet gedoeld op speelplaatsen of trapveldjes, maar op een adequate binnenaccommodatie.

Verkeer:
Hier spelen twee belangrijke zaken een rol: wegverkeerslawaai (Loevesteinstraat en Zwijnsbergenstraat) en verkeersveiligheid, m.n. verbetering van de oversteekbaarheid van de Zwijnsbergenstraat voor voetgangers (specifiek rondom winkelcentrum De Burcht).

Waterproblematiek:
In de wijk IJpelaar is reeds enige jaren sprake van een hoge grondwaterstand. De indruk bestaat dat de waterproblematiek sinds de aanleg van Nieuw Wolfslaar alleen maar is toegenomen. De wijkraad juicht het toe dat in de Structuurvisie in een aparte waterparagraaf aandacht aan de problematiek wordt geschonken. Echter, na vaststelling van de Structuurvisie geldt: geen woorden, maar daden, zodat de problematiek daadwerkelijk wordt aangepakt.

Vrijliggend fietspad Rijnauwenstraat
In verband met de geplande busbrug tussen Nieuw Wolfslaar en IJpelaar zal met het busverkeer de verkeersdrukte in de toch al smalle Rijnauwenstraat alleen maar toenemen. Gepleit wordt om het langzaam verkeer te scheiden van het snelverkeer en een apart (vrijliggend) fietspad aan te leggen.