VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WIJKRAAD IJPELAAR/OVERAKKER GEHOUDEN OP 23-05 2007

 

Afwezig: Ad, Leo, Kees

 

  1. OPENING

Harry opent de vergadering met complimenten voor Mieke en Annelies. De nieuwe      

gordijnen hangen er mooi bij. Dank aan Ad voor de schilderijen die hij afgestaan heeft

t.b.v. onze nieuwe ruimte. In korte tijd is alles voor elkaar gekomen, inclusief een

kopieerapparaat.

 

  1. VERSLAG 21-03-2007.

Op dit verslag zijn geen opmerkingen binnengekomen en het wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

      VERSLAG 25-04-2007

Ook dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De actiepunten worden besproken en aangepast.

Pt.3.Harry heeft contact gehad met dhr. Klootwijk over het rapport Haskoning .Er zal een gesprek gepland worden in de avonduren.

Pt.5. info werkgroepen naar Heidi t.b.v. onze website: www.wijkraadijpelaaroverakker.nl

 

 

  1. MEDEDELINGEN

Er zijn geen mededelingen

 

  1. POST

- 23 mei SWOB-bijeenkomst over woonvisie

- er is door ons een brief verzonden naar het college over het project ‘ Geschikt wonen voor iedereen”. Van Roy Verhoeven (gemeente) is daarop een reactie gekomen waar we niet tevreden mee zijn. Verhoeven stelde een ‘ambtelijke oplossing’ voor. Mieke geeft aan een gesprek met het college te willen voeren over dit onderwerp. Binnenkort zal er dus een gesprek met Janus Oomen plaats vinden.

- er is een nieuw blad van de gemeente verschenen ’Breda NU’. De redactie ervan heeft om kopij gevraagd. Voorgesteld wordt als onderwerp de onlangs gemaakte wijkschouw aan te dragen. (Zie punt 8)

- bestemmingsplan Eleanorastraat.

- 11 juni voor WR en gemeente thema-avond over ‘bestuurlijke en gemeentelijke organisatie’. ( actie Harry, Rien, Mieke)

- flyers over afsluiting rondweg bij de Baronielaan om te verspreiden.

- stadsverwarming (zie ook mailtje) PVDA en CDA hebben over dit onderwerp vragen gesteld. Op 12 juni wordt er een ‘brede’ avond in het stadskantoor georganiseerd.

 

  1. VANUIT DE WERKGROEPEN

       water: Harry heeft inmiddels contact met dhr. Klootwijk en maakt afspraak in de

       avonduren

       verkeer: binnenkort wordt begonnen met reconstructie kruising Mathenessestr./ Croystr.

       buurtbudget: bezig met aanvraag voor inrichting nieuwe speelplaats omgeving      

       Heeckerenstr. Er komt waarschijnlijk één groot speeltoestel. Ook is er een aanvraag voor

       3 rustbanken langs de Bavelsche Lei.

Politie: per 1 juni komt er een nieuwe wijkagent, dhr. Busio.

 

  1. VERSLAG COMMISSIEVERGADERING 22 MEI

Harry koppelt terug over zijn inspraak in de Commissie Bouwen en Wonen. De gemeenteraad keek terug op een plezierige en constructieve bijeenkomst. Het ‘vandalisme’op de Burcht is inmiddels genuanceerd. Oomen zegt toe het rapport over de waterlast naar de gemeenteraad te zullen sturen. V.w.b het GWI-project: Oomen wil een gesprek met Mieke en Rien over dit punt. Tevens wordt het college gevraagd serieuze aandacht te besteden aan de verkeersoverlast die verwacht wordt bij de Lidl-vestiging.

Conclusie: een aantal van onze punten is opgepikt  en op het bordje van wethouder Oomen gelegd. 

 

  1. VERSLAG GESPREK MET RINUS GOEDHART

Mieke: R. Goedhart is gekomen met een nieuwe compagnon, omdat hijzelf wat gas terug wil nemen. We hebben de plannen voor de Burcht bekeken. Er komt een woontoren op de plaats van het grote parkeerterrein, met ondergronds parkeren. Op de plaats van de voormalige Porsche-garage komt ook een parkeerterrein. Door ons is uitdrukkelijk verzocht om een ín- èn uitgang, zodat wij hier geen Valkenierpleinachtige taferelen krijgen!

Het plein bij de Super wordt opnieuw ingericht. De Super en AH gaan uitbreiden. Het trottoir Genhoesstraat blijft en de Duurstedestraat krijgt extra parkeerplaatsen ( dwarse).

Aan de Loevesteinstraat wordt als eerste project wordt een (prachtig) complex op de plaats van de Iriksgarage aangepakt. Het project voor de Mercedesgarage is nog niet duidelijk.

Het bruggetje over de Bavelsche Lei is inmiddels aanbesteed. De verbouwingsplannen van huize IJpelaar zijn nog steeds in ontwikkeling. Trumpi wil z’n gastank verleggen. De architect is inmiddels vervangen door een andere (Lode Havermans) omdat hij te hoog wilde bouwen.

Opgemerkt wordt dat het misschien zinvol is om de inloopavonden t.b.v. de Burcht-plannen te combineren met onze jaarvergadering. We krijgen nog materiaal dat we hier ter inzage kunnen leggen. Het thema van de avond kunnen we in samenwerking met de gemeente verzorgen. Wel zal er gezocht moeten worden naar een geschikte, dus ruime, locatie ( actie Mieke, Koert. Rien). We zullen de planning in de gaten houden en e.e.a. na de zomervakantie gaan organiseren.

Overigens moeten we v.w.b. nieuw te bouwen woningen, goed in de gaten houden of er  doorstroom mogelijk is voor mensen uit de eigen wijk.

 

  1. VERSLAG BIJEENKOMST GEMEENTE EN UITREIKING ‘BREDA NU’.

De bijeenkomst stond in het teken van communicatie en werd ingeleid door een conferencier .Toen een lid van een andere WR het waagde op te merken dat het werken met de Troyka destijds als heel constructief ervaren werd, heeft Rien dat gelijk de grond ingeboord. Onze ervaringen waren geheel anders!

Er is een mailtje binnengekomen of wij onderwerpen willen aandragen voor ‘Breda Nu’.

Er worden wat suggesties gedaan: wijkschouw, schapen in de wijk en gesprekken met Goedhart b.v. (actie Mieke)

 

9 VERSLAG INFOAVOND NIEUWBOUW PATERS VAN BAVEL

Zie verslag Mieke. Koert legt de plannen uit aan de hand van een tekening. We zijn zeer bevreesd voor ons wandelgebied. Het is nl. particulier terrein, dus wij hebben geen poot om op te staan. Toch moeten we er bovenop zitten om te redden wat er te redden valt en alvast een reactie opstellen. Koert stelt voor om als aanvulling een plan mee te sturen. We zullen het over de zomervakantie tillen. (Mieke, Koert, Rien) 

 

 

  1. VERSLAG GESPREK KAREL HUYBRECHTS

Mieke: op de vraag waarom Huybrechts  zo negatief over de Burcht had gesproken , antwoordde hij: “Ach, je zegt wel eens wat”! En blijkbaar was de politie wél snel ter plekke geweest. Op basis van deze uitspraken heeft Harry de commissie op 22 mei uit kunnen leggen dat het e.e.a. iets genuanceerder was. Dat was al enigszins bekend omdat ook wijkagent Jan van Gils op de betreffende uitspraken had gereageerd, richting gemeente.

 

10 . HOE STAAT HET MET HET JEUGDHONK?

Heidi heeft geen contact meer opgenomen met dhr. Speckens door negatieve ontwikkelingen die zich voordeden bij het jeugdcomité.

Er komt een nieuw bestuur die zich richt op een andere doelgroep, die van 11 tot 16 jarigen. Koert had vernomen dat dhr Speckens zijn activiteiten ook op een laag pitje heeft staan. Harry stelt voor pas op de plaats te maken en af te wachten tot het nieuwe jeugdcomité contact opneemt t.b.v. een subsidieaanvraag.

 

12. NIEUWS OVER DE WEBSITE

Het wachtwoord, om bij de achterliggende documenten te komen, komt eraan. Heidi zal het aan iedereen doorgeven.( actie Heidi)

Op voorstel van Koert zullen we na de vakantie onze site gezamenlijk eens bekijken.

 

13. W.V.T.T.K.

Mieke: Smartlappenkoor ‘Troost en zo’ zou graag onze ruimte willen huren voor repetities. Ze gaan op 12 juni eerst uitproberen of het geen geluidsoverlast oplevert voor de omwonenden. Reinout leent een luisterend oor uit. ( actie Reinout). Bewoners krijgen vooraf een briefje ( actie Mieke) en bij overlast kunnen ze Leo bellen.

Na de vakantie kunnen we bekijken hoe het gaat.

Reinout: sinds de oplevering van Le Chateau wordt op het gras van de IJpelaardreef volop geparkeerd. Volgens Koert is de klacht bekend bij de politie en worden er volop bekeuringen uitgedeeld. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan met Snijders overleggen.

Heidi: Is er nog gesproken over de boomwortels in de Valkhofstraat? Ja, die worden verwijderd. Rien zal Karel Snijders bellen, het moet nl. snel gebeuren.(actie Rien)

Rien: 2 maanden geleden hebben we de dorpsraad Bavel uitgenodigd. Nog niets op teruggehoord? Helaas, Harry heeft ze al 2 maal uitgenodigd. Hij zal het nog een keer proberen (actie Harry)

 

14.. Harry sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING 19 JUNI.  DENK AAN HET SMOELENBOEK!!!

 

 

 

 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST

 

1. cv naar Kees voor Smoelenboek!!!                                                              Allen

2. brief Hereijgers afwachten over WR ruimte en beantwoorden                Harry

3. rapport Hasskoning bewaken                                                                           Harry

4. info werkgroepen naar Heidi tbv website                                              cood. Werkgr.

5. onderwerp jaarvergadering 17 okt.                                                                   Allen

9. gesprek met Kober-groep                                                                                Heidi

10. 11 juni thema-avond bestuurl. en gemeentel org.                      Harry, Rien, Mieke

11. locatie zoeken voor jaarvergadering                                        Mieke, Koert, Rien

12. onderwerpen doorgeven voor Breda NU                                                       Mieke

13. reactie op nieuwbouw patersklooster                                      Mieke, Koert, Rien

14. wachtwoord website aan allen doormailen                                                      Heidi

15. luisterend oor vwb smartlappenkoor    12 juni                                                 Reinout

16.briefje aan omwonenden over geluidsoverlast voor 12 juni                               Mieke 

17. Snijders bellen over boomwortels Valkhofstraat                                              Rien

18. nogmaals dorpsraad Bavel uitnodigen                                                 Harry