VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WJKRAAD IJPELAAR/OVERAKKER GEHOUDEN OP 14-02-2007  
 

 

 

Bijeenkomst met dhr. H. Haarhuis en A. Hardorff, contactpersonen bij de PVDA.

 

Harry heet de beide heren welkom, waarna een voorstelrondje volgt.

Haarhuis is sinds 1997 gemeenteraadslid en sinds 2002 fractievoorzitter en heeft geen specifieke portefeuille. Hij woont al 33 jaar naar volle tevredenheid in de IJpelaar. Hardoff en hij hebben deze wijk aangewezen gekregen. Hardorff is sinds de laatste verkiezingen gemeenteraadslid. Hij heeft 2 portefeuilles en is geboren in de Heuvel.

Vervolgens stellen de WR-leden zich voor.

 

Harry licht de structuur binnen de WR toe (werkwijze en werkgroepen).

Hij citeert het krantenartikel dat in BN/de Stem verschenen is n.a.v. de hoorzitting t.b.v. de kadernota. Daarin wordt de opmerking van de WR aangehaald, dat onze aangedragen punten nog precies dezelfde zijn als 4 jaar geleden. Ook merkt de journalist in het stukje op dat de WR weinig heil hoeft te verwachten van het ingebrachte punt: wateroverlast.

 

Haarhuis reageert dat bij de invoering van het dualisme vergeten is dat B&W en gemeenteraad dezelfde gemeente besturen. Dat maakt het dualisme moeizaam en ingewikkeld. Het loskomen van het college moet nog ontwikkeld worden. De PVDA zit nu in een betere positie met 2 wethouders ( 1 meer dan de vorige periode) en een grotere fractie. Nieuwe impulsen ontstaan. Ook op het gebied van cultuur, zoals te vergelijken met b.v. Hall of Fame in Tilburg.

De PVDA probeert recht te doen aan de belangen van burgers en wil dit vormgeven bij de hoorzitting. Er zijn echter teveel wensen. Dus moeten er prioriteiten gesteld worden.

Haarhuis is van mening dat de gemeenteraad boven de problematiek van de wijk uit moet stijgen en grote, meer algemene problemen in de kadernota centraal moet stellen.

 

Harry geeft aan dat de WR niet gekozen is en dus ook niet dé mening van dé bewoner vertegenwoordigt. Wel kunnen we een rol spelen, b.v. tijdens inspraakavonden, samen met de gemeente. We willen graag bilaterale contacten onderhouden en daarbij concrete onderwerpen t.b.v. onze wijk aandragen. Hij zou graag met argumenten onderbouwd zien waarom de gemeente iets wél of niet realiseert.

 

Haarhuis vraagt of er contacten bestaan met andere wijkraden en met de achterban.

Ja, met andere wijkraden zijn we die nu aan het opstarten, v.w.b de verkeersproblematiek Loevesteinstraat bijvoorbeeld met Bavel en BSF.

Met de achterban houden we o.a. contact via de Wijkkrant en onlangs hebben we de verenigingen die in de wijk bestaan, uitgenodigd. Voor zaken dicht bij huis weet de achterban ons wel te vinden. (Lidl, bomenkap, bussluis).

 

Haarhuis merkt op dat veel punten in de kadernota gaan over fysiek beheer en verkeer, vooral over problemen tijdens de spits. Maar de vergrijzingproblematiek zit er ook aan te komen (WMO). Hoe leeft dat in deze wijk?

Harry antwoordt dat dit eigenlijk weer een heel nieuw onderwerp is dat terecht om aandacht vraagt, maar dat er anderzijds aan onze andere punten jarenlang nog nauwelijks aandacht is geschonken.

 

Hardorff geeft aan hoe beperkt de speelruimte is. Misschien worden er teveel verwachtingen geschapen. Zoveel mogelijkheden om specifieke wijkpunten aan te pakken, zijn er volgens hem niet. Maar de afgelopen 10 jaar is er toch regelmatig aandacht vanuit de gemeente geweest. De fietspaden langs de Zwijnsbergenstraat zijn bijvoorbeeld onlangs gerepareerd en volgend jaar worden ze vernieuwd. De vraag is of de gemeenteraad over dit soort punten moeten gaan. Is het niet beter grotere contracten met de WR te maken over wegvernieuwing, dan zijn we eerlijker bezig.

Harry geeft aan dat de algemene thema’s zoals ‘leefbaarheid en verkeersveiligheid’ wel van toepassing zijn op deze straat. Koert wil graag duidelijkheid vanuit de gemeente waarom iets niet kan.

 

Mieke vraagt wat er gedaan wordt met het onderzoek van Haskoning over wateroverlast. Dat is uitgevoerd met de 40.000 euro die de gemeenteraad bij de kadernota 2007 ter beschikking heeft gesteld. Haarhuis heeft de conclusies nog niet gezien en geeft aan dat de gemeenteraad op scherp staat na aanvaring met de rekenkamer, om dit soort aanbevelingen op te vragen. Hij zal er naar vragen en met het college overleggen wat het beleid zal zijn in dezen.

Haarhuis vraagt of er zich, n.a.v. de wateroverlast, gezondheidsproblemen in de wijk voordoen. Ja, uit onze enquête is gebleken dat er vrij veel astma voorkomt.

 

Vervolgens komt het punt ’verkeer ‘aan de orde.

Haarhuis zegt dat wethouder van Beuzekom destijds gezorgd heeft voor stoplichten in de Loevesteinlaan. Dit voor een betere doorstroming naar de Bunder. Zou de wens van de WR, een rotonde, de kans niet vergroten dat de snelweg nog sneller zal verstoppen?

Mieke geeft aan dat dit niet de verwachting is. Binnenkort komt het Jekaterrein in de landschappelijke driehoek en daarbij wordt de Beukenlaan geherstructureerd. De rotonde kan dan gelijk meegenomen worden.Koert merkt op dat de communicatie met de gemeenteraad op dit punt heel moeizaam verloopt. Waarom wordt het steeds in stukjes geknipt en niet integraal aangepakt?

Haarhuis geeft aan dat voor een rotonde grond bijgekocht moet worden. Er bestaan nu tekenmodellen waarbij je kunt zien wat het effect van een rotonde is.

Harry stelt dat bewoners langs de weg zich grote zorgen maken over de verkeersoverlast, waarop Haarhuis het idee oppert dat bewoners en ambtenaren  eens een zgn.’ateliermiddag’zouden moeten houden.

 

Vervolgens komt het punt ‘wonen’ aan de orde.

De WR geeft aan dat de nieuwbouw in de Loevesteinlaan bedoeld is voor doorstroming, maar dat daar door het gemeentelijk beleid in dezen (woonloket) niets van komt en vraagt de heren om daar eens naar te kijken. Oudere mensen willen nl. graag in deze wijk blijven wonen, maar dat wordt ze haast onmogelijk gemaakt. Nota bene is in de structuurvisie een paragraaf opgenomen over ‘doorstroming in eigen wijk’. In Prinsenbeek schijnt er een oplossing voor dit probleem bedacht te zijn.

 

Harry vraagt de heren of er wat hun betreft nog punten te bespreken zijn.

Haarhuis geeft aan dat de communicatie naar burgers beter moet. De rekenkamer heeft opdracht gekregen voor het maken van een communicatieplan.

De heren willen graag de verslagen van de WR-vergaderingen ontvangen.

Daar zal voor worden gezorgd.

De PVDA zal, indien nodig, met de WR contact opnemen.

 

 

E-mailadressen van beide heren:

 

a.hardorff@pvdabreda.nl

h.haarhuis@pvdabreda.nl

 

 

AB-VERGADERING

 

 Afwezig (met kennisgeving): Ria, Ad, Clary, Jan en Kees

 

1. VERSLAG 15-01-2007

Het verslag wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld. De aktiepunten worden geactualiseerd.

 

2. TERUGKOPPELING GESPREK MET GRIFFIE OVER BEZOEK GEMEENTERAAD AAN WIJKRAAD OP 29 MAART A.S.

Mieke en Harry zijn hier naar toe geweest. Punten die aan de orde kwamen:

De raadsleden ( 15 personen) gaan 10 werkbezoeken per jaar houden, daarna koppelen zij hun ervaringen in de fracties terug. De focus zal liggen op de sociale verbanden in de wijk (scholen, bejaardencentra, verenigingen enz.). Voorzitter van de delegatie die onze wijkraad zal bezoeken is Marielle Overboom. Onze wijk is 29 maart aan de beurt. Wij kunnen daarbij huurdersverenigingen uitnodigen en ook met een eigen lijstje komen op de bewuste avond. B.v. over leefbaarheid in de wijk. (waarom willen mensen hier zo graag wonen).

Het avond wordt gehoudenin huize IJpelaar van 19.30 tot 21.30, waarna een informeel samenzijn volgt. E.e.a. wordt in 3 blokken georganiseerd.

-         A. terugkoppeling van gesprekken door gemeenteraadsleden met enkele organisaties in de wijk(en)

-         B. door wijkraad uitgenodigde verenigingen, politie e.d.

-         C. onderwerpen vanuit de wijkraad zelf.

Heidi, Harry, Mieke en Ria gaan een groepje vormen v.w.b de voorbereiding. Samenkomst 7 maart. Op 12 maart spreken Mieke en Harry weer met de griffie over hoe de voorbereidingen lopen.

 

3. TERUGKOPPELING BIJEENKOMST HOORZITTING T.B.V DE KADERNOTA

Koert heeft onze welbekende punten weer ingebracht en daarmee de krant nog gehaald. (journalist: de wijkraden roepen wel, maar ach….! zie verslag bijeenkomst met de PVDA).

B&W gaat de punten op financiële haalbaarheid toetsen.

 

4. NIEUWE BEHUIZING IN ‘LE CHATEAU’

De werkgroep heeft  de lijst met benodigdheden voor de inrichting van onze nieuwe vergaderruimte door gelopen en bekeken wat we reeds in bezit hebben. Inmiddels hebben we tafels en stoelen aangeboden gekregen. Rien heeft contact met een bedrijf in kantoormeubelen, dat ook tweedehands verkoopt. Eind februari weet hij meer. Ook heeft hij een begroting opgesteld, waarbij opgemerkt wordt dat het verstandig is om budget te reserveren voor de komende jaren. Wordt vervolgd.

 

5. INGEKOMEN\UITGAANDE POST

Naast de postlijst is er nog een mail binnengekomen van de WR Teteringen over een communicatieonderzoek door de rekenkamer. Tevens kregen we een brief van de rekenkamer zelf met het verzoek om op 13 maart te komen praten. Nogal verwarrend!

Besloten wordt om de WR Teteringen te berichten dat wij separaat door de rekenkamer zijn uitgenodigd.

Tevens  zullen we de rekenkamer melden wat onze inbreng is en dat we zullen komen, met een CC naar dhr. Anthonissen.

Koert, Heidi en Mieke zullen op 13 maart gaan. (actie Koert, Heidi, Mieke)

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Heidi: in de Schaffelaarstraat worden honden buiten de hondenuitlaatplaats uitgelaten omdat het er veel te drassig is. Dit is een zaak voor het meldpunt.

Heidi zou graag alle verslagen van de werkgroepen naar iedereen rondgemaild zien.

Harry neemt dit op met Kees (actie Harry)

Leo: kan nog 2 kasten krijgen voor onze ruimte van het Rode Kruis.

Leo: het Rode Kruis heeft ruimte nodig voor het opslaan van 1000 collectebussen. Kan dat in het Chateau? Geen ruimte, helaas.

 

Harry sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng. Vervolgens nemen we afscheid van onze wijkagent Jan van Gils, met lovende woorden, een hapje en een drankje. Tevens wordt de nieuwe wijkagent, Paul Sintnicolaas, voorgesteld.

 

E-mailadres wijkagent: Paul.Sintnicolaas@mw-brabant.politie.nl

 

 

ACTIELIJST

 

  1. cv naar Kees voor smoelenboek                                                    allen
  2. WR-ruimte officieel laten bevestigen                                        Harry
  3. actiecomité stadsverwarming uitnodigen 29 maart                                Rien
  4. gesprek gemeente over rapport Haskoning, voortgang bewaken          Harry
  5. Dorpsraad Bavel en WR Blauwe Kei benaderen                                 Harry
  6. opzetje website rondmailen                                                                 Heidi
  7. Kobergroep benaderen                                                                      Heidi
  8. voorbereiding wijkbezoek raadsleden                          Mieke, Heidi, Harry, Ria
  9. rekenkamer 13 maart                                                                         Koert, Heidi,Mieke

 

 

ZWARTBOEK

1. Communicatie Loevestein en Doornenburgstraat

2. post vanuit gemeente wordt te laat verstuurd

3. ….en moet gisteren al beantwoord zijn

4. CWL bereidt zaken slecht voor (DVD over ‘geschikt wonen’)

5. Meldpunt wil zaken die waterschap betreffen niet doorgeven.

6. Slechte situatie Nw Wolfslaar t.a.v. Geschikt Wonen

7. geldverspilling door gemeente. Allerlei plannen worden gemaakt die later weer worden aangepast