VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WIJKRAAD IJPELAAR/OVERAKKER GEHOUDEN OP 19-12-2007

 

 
 

 

 

Afwezig: Ria, Hanny, Jan

 

 1. OPENING

Harry opent deze laatste vergadering van 2007 en heet iedereen welkom.

 

 1. MEDEDELINGEN.

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. VERSLAG VAN 14-11-2007

N.a.v. punt 2 (clip over de wijk in TV&co). Rien en Koert zijn even te zien geweest op TV. Ze hebben op verzoek de mooiste plekken van de wijk aangewezen. Helaas was de clip maar heel kort.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actiepunten worden besproken en aangepast.

 

 1. INGEKOMEN  POST

-         uitnodiging bijeenkomst Kadernota 28-02-2008

-         reactie Lidl

-         bericht dhr. Bastiaansen inzake ontwikkeling Bavel (relatie met verkeersproblematiek)

-         voorstel renovatie speelplein Burchtgaarde van Vincent Baartmans

-         reactie van Stichting Valkenierslaan inzake bouwplannen Iriks-locatie

-         M. Burm (gemeente Breda): vergadering rotonde Loevesteinstraat

-         Gemeente: rapport Rekenkamer

-         Heja: uitnodiging toelichting plannen Iriks-locatie

-         Gemeente: uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 4 jan. 17.30

-         Gemeente: nota met samenvatting reacties bussluis Bavelselaan

-         Raadsvergadering 20/12 Structuurvisie 2010

-         Brief  budget  E. 350.000 voor Wijkraden

-         Brief Laurentius over vertrek Kees Snijders

-         Uitnodiging Humanitas Nieuwjaarsreceptie 9 jan.

-         Brief gemeente over evaluatie bomenbeleid

-         Brief bouwplannen 2 onder 1 kap woningen in Valkenierslaan

 

UITGAANDE POST

-         brief naar wethouder Willems inzake handhaving 30km zones in de wijk

-         brief naar wethouder Willems over besluit bussluis

-         brief naar R. ter Hoeve n.a.v. afwezigheid onzerzijds vergadering 26 nov.

-         Reactie naar dhr. Baartmans inzake Burchtgaarde

 

 1. UIT DE WERKGROEPEN

Verkeer: Koert en Rien waren 26-11 verhinderd op het najaarsoverleg met wethouder Schoenmakers. Harry had wel onze bekende punten gemaild. Een aantal daarvan is vorig jaar ook al aan de orde geweest. Het blijkt nu dat onze wensen t.a.v de rotonde Loevesteinstraat en het fietspad Rijnauwenstraat té grote investeringen zullen vergen. Deze punten worden gereserveerd voor de discussie over de Kadernota. Waarvan acte!!!

 

Jeugd: Heidi en Harry hebben gesprek gehad met René Rijpert (dir. B.S.

Burchtgaarde ) waarbij hij zijn plannen ontvouwde omtrent de reconstructie van de speelplaats. Hij gaf aan, de buurt hierin te willen betrekken. Bij FMO (Fonds Maatschappelijke Ondersteuning) is inmiddels subsidie aangevraagd. Ook het bestuur van INOS ( 32 scholen) en de Rabobank willen meefinancieren. Het plan behelst een inrichting volgens Fins concept ( Smartus), is bedoeld voor alle leeftijdscategorieën en schijnt ‘ hufterproof’ te zijn. Hiervan bestaat er nog maar één in Nederland. Dhr. Rijpert wil in Mei al starten. E.e.a. zag er volgens Heidi veelbelovend uit. Ze heeft voorgesteld een groepje op te richten die activiteiten kan verzinnen. Twee oud-leden van het oude jeugdcomité waren ook bij het gesprek aanwezig.

Zodra het besluit over het FMO binnen is gaat hetzelfde groepje weer om de tafel.

 

Wonen: Clary heeft  gehoord van de bewoners van Walenburgstraat 69 dat het pand op 67 is aangekocht voor bewoning door een groep Polen .Zij maken zich daar zorgen over.

Harry geeft aan dat, mocht het pand een pension worden, daar mogelijk een huisvestingsvergunning voor nodig is. Ook in de gemeentelijke bouwverordening staan eisen vermeld over bv. het aantal mensen dat in een pand gehuisvest mag worden.

 

 1. a. TERUGKOPPELING INSPRAAKAVOND IRIKSLOCATIE

De door projectontwikkelaar Heja georganiseerde bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen, voornamelijk bewoners van de Valkenierslaan. Zij hebben hun problemen omtrent de plannen kenbaar gemaakt.

Het zicht op de ‘groene long’ vanaf de Valkenierslaan valt ons ook erg tegen. Overigens ziet e.e.a. er vanaf de kant van de Loevesteinstraat mooi uit.

Heja is van plan in januari de artikel 19 procedure op te starten. Daarna is ook de gemeente verplicht dit plan te presenteren. Rien zal informeren waneer dit plaats zal vinden zodat wij, voorafgaande aan de gemeentelijke inspraak, ook nog iets kunnen organiseren om de wijkbewoners te informeren ( actie Rien).

 

6.b  TERUGKOPPELING INSPRAAK BUITENPLAATS

Mieke: De avond werd georganiseerd door de gemeente en werd druk bezocht .De landschapsarchitect en de projectontwikkelaar Dane, waren aanwezig. De laatste las een gelikte Amerikaans aandoende folder voor, waarin op beeldende wijze de plannen voor het hotel en het ‘wellnesachtige’ gebeuren beschreven stond. Zo snel mogelijk zal gestart worden met de artikel 19 procedure. Het wandelgebied voor de buurtbewoners zal beperkt worden tot het stuk vijver-Jekaterrein. Ook de volkstuintjes zouden weg moeten.

Na discussie besluit de WR zich niet actief met de procedure te bemoeien, maar het project te blijven volgen of er elementen inzitten waar we niet gelukkig mee zijn.  

 

 1. BELEIDSNOTA GROEN EN ROOD

Het college B&W investeert in natuur rond Breda. Wie wil in dit stuk duiken? (actie Koert)

 

 1. JUBILEUM

Iedereen werd verzocht op zijn actiepunt te letten! De eerste vergadering in 2008 zal dit onderwerp uitgebreider worden besproken.

 

 1. RONDVRAAG , WVTTK EN SLUITING

- Leo: Laurentius wil onze ruimte huren op maandagavond. Is dit akkoord?

Akkoord.

- Rien: heeft uit het Buurtbudget een defibrilator aangevraagd en verzoekt iedereen mee te denken waar deze het best neergehangen kan worden.

- Rien heeft met Leo afgesproken dat Leo het penningmeesterschap van hem over zal nemen.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen.

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 23 JANUARI 2008

 

 

ACTIEPUNTENLIJST

 

 1. brief naar Hereijgers over WR-ruimte                                                 Harry
 2. info werkgr. naar Heidi voor website                                       cood. Werkgr.
 3. brief opstellen over beleid woonloket                                      Mieke, Clary
 4. wijkinfo in BN/de Stem naar Heidi mailen tbv website             eenieder
 5. analyse rapport Rekenkamer                                                              Koert, Mieke
 6. overleg met Rijpert over activiteiten jeugdhonk                                    Heidi, Harry
 7. rapport zienswijze college huisartsen                                       Koert
 8. beleidsnota ‘Groen En Rood’                                                             Koert
 9. datum opvragen bij gemeente over inspraak Irikslocatie                      Rien
 10. Kadernota 28-02 op agenda 23 januari                                              DB
 11. reactie naar Willems over afwijzing rotonde                                         Koert, Mieke