VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WIJKRAAD IJPELAAR/OVERAKKER GEHOUDEN OP 25-09-2013


Afwezig: Ria

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
Harry opent de eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen hartelijk welkom.
De voorzitter van de Wijkraad Brabantpark is door ons uitgenodigd om ons bij te praten over de ervaringen met het wijkplan dat in Brabantpark al uitgerold is. Helaas is hij niet gekomen en heeft ook geen bericht van verhindering gestuurd

Jack meldt dat bij hem in de buurt een schrijven van de politie gekomen is over de brandstichting bij de Openluchtschool op 14 september. De politie doet een onderzoek en vraagt de buurtbewoners naar eventuele informatie over het gebeuren.
Wij zullen dit feit vermelden in ons Zwartboek ( actie Annelies)

2. MAIL ED RIEMENS
Harry heeft contact gehad met Ed Riemens over het uitrollen van het Wijkplan voor onze wijk In principe zouden de informatieavonden gecombineerd worden met de informatie over de herriolering, maar dat laatste blijkt nu een meerjarenplan te worden. Jammer, want het was een prima opstapje naar het wijkplan dat Harrie Verhallen uit gaat dragen. Wij vragen ons af of er nu voldoende belangstelling van de bewoners voor zal zijn. In elk geval gaan Koert, Jack, Elles, Corry en Clary met Harrie Verhallen en Ed Riemens praten. Harry ( Boschloo!) zal dit aan Ed Riemens laten weten.

3.VERSLAG VERGADERING 26-06-2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten worden besproken en aangepast.

4. INGEKOMEN/UITGAANDE POST
De ingekomen post wordt besproken. N.a.v. de klacht v.w.b. de overlast door jeugd bij Rhijnstede is de wijkagent gaan kijken. Er is gelijk actie ondernomen Er is met de jongeren gesproken en het bankje dat dicht tegen Rhijnstede aan stond, is weggehaald en daarmee is de overlast grotendeels verdwenen. De bewuste bewoners reageerden heel verheugd.

5. BANNER ONTWERP/BESTELLEN
De voorbeelden die Heidi heeft meegenomen, worden besproken. Op basis daarvan gaat Heidi e.e.a. nog aanpassen en een bedrijf benaderen met de vraag of ze , n.a.v. onze opties, een voorbeeld kunnen laten zien.( actie Heidi)

6. PUNTEN N.A.V KASCONTROLE
Voor het zomerreces waren wat punten naar voren gekomen die nog was opheldering behoefden. Het blijkt dat er door ons structureel meer uitgegeven wordt, dan er binnenkomt. Subsidies worden alleen nog maar verstrekt op basis van een activiteitenplan.
Omdat we voldoende geld in kas hadden, hebben we afgelopen jaar geen subsidie gekregen van de gemeente. Vóór 1 oktober moeten we opnieuw subsidie aanvragen, dus er is enige haast geboden. Naast de gangbare items zoals de Wijkschouw worden de volgende suggesties worden gedaan:
- Participatie Wijkplan
- Activiteit opening rondom winkelcentrum De Burcht
- Spreekuur Wijkraad in het nieuwe Grand-Café van Zorgcentrum Thebe/ IJpelaar

7.WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN IJPELAAR
Nieuwbouw terrein zorgcentrum IJpelaar: e.e.a. heeft nogal wat commotie opgeleverd in de buurt. Dit had te maken met de voorgestelde boomkap en het feit dat de nieuwbouw 5 á 6 meter verder het groen in zou komen. Bij eerdere informatierondes werd dat nooit naar voren gebracht. Wij hebben een reactie (zienswijze) aan de gemeente gestuurd en op de informatieavond die volgde, is er uitleg gegeven.
De bomenkap valt erg mee. Het betreft geen 12 bomen, maar slechts drie (waarvan er al één, nabij Trumpi, is gekapt). Over het al dan niet verdwijnen van het groen werden door Thebe, de architect en de gemeente drie verschillende verhalen verteld. We besluiten het antwoord op onze zienswijze af te wachten en daarna te reageren.
Wijkgebouw functie Zorgcentrum IJpelaar: het Grand Café zou een prima plek zijn om als wijkraad, regelmatig een spreekuur te houden. (zie punt 6)
Vaststelling/ wijziging bestemmingsplan WC de Burcht: wij hebben onze zienswijze ingediend v.w.b. de volgende punten: Verkeersaantrekkende werking, geluidsgevoeligheid van de woningen rondom de Burcht en de slecht verlichte oversteek Zwijnsbergenstraat.
Al deze punten zijn gegrond verklaard. De oversteekplaats is nu technisch in orde en er zal een verlichtingsmeting plaatsvinden. Het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en ligt ter inzage. Er kan bij de Raad van State beroep aangetekend worden. Dit doen wij uiteraard niet. De vergunningen zullen waarschijnlijk al verleend zijn, want er zijn al sloopactiviteiten geconstateerd bij de oude Porsche garage.
Harry schrijft een stukje over onze zienswijze voor de HAH bladen en voor op onze site. (actie Harry)

8. TERUGKOPPELING KLANKBORDGROEP BAVELSELAAN (HER-RIOLERING)
Naast de klankbordgroep is er nu een groepje bewoners opgestaan dat de bomen wil behouden en dat ook nog wat andere eisen stelt. Door middel van een (suggestieve) vragenlijst hebben zij in de hele straat steun gevraagd voor hun plan. Ze wilden ook mee naar de bijeenkomst met de gemeente, maar dat werd geweigerd. Wel is de klankbordgroep een gesprek met hun aangegaan. Harrie Verhallen heeft zich ermee bemoeid en de bal ligt nu bij de gemeente .Er wordt weer een voorlichtingsbrief in de straat bezorgd, omdat nogal wat bewoners niet meer weten waar zij aan toe zijn.

9.ZORG VOOR ELKAAR.( BUURTKRACHT)
Het initiatiefgroepje heeft even stil gelegen i.v.m. de ziekenhuisopname van Riet Hammen. Afgelopen week, net voor de bijeenkomst, was er in de media veel te doen over projecten als Zorg voor Elkaar, We Helpen en Isis. Professionele organisaties hebben de handen ineen geslagen met hetzelfde doel. Samenwerking is dus een reële optie, waarbij wij vraag vanuit IJpelaar willen genereren. Harry heeft inmiddels gesproken met Patrick Anthonissen van Zorg Voor Elkaar. Een gesprek met We Helpen volgt ook nog. Het evenement Buurtkracht , dat gepland stond voor 2 november is hiermee voorlopig op de lange baan geschoven. Als Zorg voor Elkaar of We Helpen iets dergelijks gaat organiseren kunnen we beter vanuit de wijk aanhaken.

10. COMMUNICATIE HAH BLADEN/ WEBSITE
Harry schrijft een stukje over onze Zienswijze v.w.b. WC de Burcht.( actie Harry) Annelies zal dit aanvullen en naar de HAH bladen sturen.( actie Annelies)


11. WVTTK EN RONDVRAAG
• Elles: N.a.v de klacht van bewoners van Rhijnstede over de overlast aldaar, heb ik gemerkt dat er zoiets als ‘Buurtbemiddeling’ bestaat. Kunnen we ze een keer uitnodigen? Prima idee. ( actie Elles)
• Jack: hoe is de situatie rond tennispark IJpelaar? Ze hebben de zaak voor de rechter verloren. De bewuste verlichting moet voortaan uit.
• Jack: Er is enige tijd geleden een mailing bij oudere bewoners in de bus gekomen van ‘Wonen morgen Zonder Zorgen’. Maar de workshopbegeleiders uit onze wijk (Koert en Hanny) zijn daar niet bij betrokken. Dat klopt. Is buiten hun om gegaan. Weer een sterk staaltje van langs elkaar heen werken!
• Jack: er wordt door de politie wel gezegd dat het zo rustig is in de IJpelaar, maar dat geldt zeker niet voor het gedeelte bij de Openluchtschool. De politie zegt alleen te reageren op meldingen, maar de mensen zijn het zat om steeds te bellen. Er gebeurt daar nu teveel. Vooral op het dak en aan de achterkant. We moeten maar eens met de politie en de stadsmarinier gaan praten om deze signalen te melden. Hierbij kunnen we ons Zwartboek achter de hand houden.( actie Reinout, Jack, Elles).

12. SLUITING
Harry sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

VOLGENDE VERGADERING 23 OKTOBER

ACTIEPUNTENLIJST
1.wijkinfo naar Heidi allen
2. zwartboek aanvullen en permanent agendapunt Annelies, DB
3.zwartboek: brand Openl.school Annelies
4. datum Ed Riemens Wijkplan plannen Harry
5.voorbeelden Banner opvragen Heidi
6. activiteiten 2014 op agenda AB 23 okt. DB
7.stukje schrijven over onze Zienswijze WC de Burcht Harry
8. stukje aanvullen en naar HAH Annelies
9. Buurtbemiddeling uitnodigen Elles
10. gespr. plannen met politie en stadsmarinier. Openl. School.Reinout, Jack, Elles